ZAUFAJ BOŻEMU SERCU

Dołącz do akcji szerzenia kultu Najświętszego Serca Jezusowego
i przyjmij wyjątkowe prezenty
które pomogą Ci wiernie trwać przy Panu Jezusie.

Dołącz do akcji szerzenia kultu Najświętszego Serca Jezusowego
i przyjmij wyjątkowe prezenty
które pomogą Ci wiernie trwać przy Panu Jezusie.

Nie jesteś sam!

Patrz! Oto jest Serce, które tak
bardzo ukochało ludzi, że poświę-
ciło się do samego końca, aż do cał-
kowitego wyczerpania i udręczenia,
aby dać im świadectwo swojej
miłości
- powiedział Jezus,
ukazując w 1675 r. św.
Małgorzacie Marii
Alacoque swe Boskie
Serce.

On chce Ci pomóc w Twoich pro-
blemach, cierpieniu, samotności...
Jego Serce przyjmie każdą Twą proś-
bę, wyleczy każdą ranę, ukoi największy
ból. Wystarczy, że zwrócisz się
do Niego...

12 Obietnic

które otrzymałeś od samego Pana Jezusa,
jeśli będziesz czcić Jego Najświętsze Serce,
Jezus Chrystus obiecał Ci:

 1. Dam Ci wszystkie łaski potrzebne w Twoim stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w Twojej rodzinie.
 3. Będę sam Twoją pociechą we wszystkich smutkach
  i utrapieniach życia.
 4. Będę Twoją ucieczką najbezpieczniejszą w życiu,
  a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Błogosławić będę wszystkim Twoim zamiarom i sprawom.
 6. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłę staną się gorliwymi

... o wszystkich obietnicach dowiesz się
dzięki książeczce, którą od nas otrzymasz.

Cztery podarunki

które otrzymasz, dołączając do
naszej akcji to:

Tarcza Najświętszego Serca Jezusowego,
która traktowana jako znak pobożności jest
potężną ochroną przed
wypadkami, zarazą,
chorobami
pochodzenia
diabolicznego,
wszelkimi
niebezpieczeń-
stwami.

Piękny wizeru-
nek przedstawia-
jący Najświętsze Serce
Jezusowe, zaprojek
towany     tak,     by    umiesz-
czony     w    godnym    miejscu,
inspirował    do    pobożności   i
przypominał      o      nieustannej
miłości Pana Jezusa.

Akt     osobistego     poświęcenia
się   Bożemu   Sercu,   który   po
wypełnieniu     zostanie     prze-
słany do sanktuarium NSPJ
Paray-le-Monial.


Wyjątkowa    broszura    zawierająca   historię kultu   Najświętszego    Serca    Jezusowego,   a
także  liczne  modlitwy do prywatnego odma-
wiania.

Papieże, którzy zaufali Sercu Pana Jezusa

Wzywam zatem wszystkich
wierzących, aby nadal gorliwie
pielęgnowali kult Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa,
przystosowując go do
naszych czasów, ażeby dzięki
temu mogli nieustannie
czerpać z jego niezgłębionych
bogactw i umieli z radością na
nie odpowiadać...
św. Jan Paweł II
Nawet nasze braki, ograni-
czenia i słabości winny pro-
wadzić do Serca Jezusa. (...)
Serce Jezusa zaprasza nas do
wyjścia z siebie, porzucenia
naszych ludzkich zabezpie-
czeń po to, aby Jemu ufać
i, naśladując Go, czynić z
siebie dar bezgranicznej
miłości.
Benedykt XVI
Zamawiam broszurę Najświętsze Serce Boże – Przyjdź Królestwo Twoje! (jej koszt to 9 zł za 1 egz.)

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (31-064) przy ul. Augustiańskiej 28 (administratorzy danych) w celu wykonania niniejszego zamówienia, a także realizacji działań statutowych tj. promowania i ochrony chrześcijańskich wartości cywilizacyjnych w społeczeństwie. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.