ZAUFAJ BOŻEMU SERCU

Czy wiesz, że Pan Jezus złożył aż 12 Obietnic każdemu, kto zacznie czcić Jego Najświętsze Serce?! Poznaj je i odbierz Tarczę Najświętszego Serca Jezusowego wraz z pięknym wizerunkiem NSJ i broszurą.

Dołącz do akcji szerzenia kultu Najświętszego Serca Jezusowego
i przyjmij wyjątkowe prezenty
które pomogą Ci wiernie trwać przy Panu Jezusie.

Nie jesteś sam!

Patrz! Oto jest Serce, które tak
bardzo ukochało ludzi, że poświę-
ciło się do samego końca, aż do cał-
kowitego wyczerpania i udręczenia,
aby dać im świadectwo swojej
miłości
- powiedział Jezus,
ukazując w 1675 r. św.
Małgorzacie Marii
Alacoque swe Boskie
Serce.

On chce Ci pomóc w Twoich pro-
blemach, cierpieniu, samotności...
Jego Serce przyjmie każdą Twą proś-
bę, wyleczy każdą ranę, ukoi największy
ból. Wystarczy, że zwrócisz się
do Niego...

12 Obietnic

które otrzymujesz od samego Pana Jezusa,
jeśli będziesz czcić Jego Najświętsze Serce,
Jezus Chrystus obiecał Ci:

 1. Dam Ci wszystkie łaski potrzebne w Twoim stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w Twojej rodzinie.
 3. Będę sam Twoją pociechą we wszystkich smutkach
  i utrapieniach życia.
 4. Będę Twoją ucieczką najbezpieczniejszą w życiu,
  a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Błogosławić będę wszystkim Twoim zamiarom i sprawom.
 6. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłę staną się gorliwymi

... o wszystkich obietnicach dowiesz się
dzięki książeczce, którą od nas otrzymasz.

Cztery podarunki

które otrzymasz, dołączając do
naszej akcji to:

1. Tarcza Najświętszego Serca Jezusowego,
która traktowana jako znak pobożności jest
potężną ochroną przed
wypadkami, zarazą,
chorobami
pochodzenia
diabolicznego,
wszelkimi
niebezpieczeń-
stwami.

2. Piękny wizeru-
nek przedstawia-
jący Najświętsze Serce
Jezusowe, zaprojek
towany     tak,     by    umiesz-
czony     w    godnym    miejscu,
inspirował    do    pobożności   i
przypominał      o      nieustannej
miłości Pana Jezusa.

3. Akt     osobistego     poświęcenia
się   Bożemu   Sercu,   który   po
wypełnieniu     zostanie     prze-
słany do sanktuarium NSPJ
Paray-le-Monial.


4. Wyjątkowa    broszura    zawierająca   historię kultu   Najświętszego    Serca    Jezusowego,   a
także  liczne  modlitwy do prywatnego odma-
wiania.

Papieże, którzy zaufali Sercu Pana Jezusa

Wzywam zatem wszystkich
wierzących, aby nadal gorliwie
pielęgnowali kult Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa,
przystosowując go do
naszych czasów, ażeby dzięki
temu mogli nieustannie
czerpać z jego niezgłębionych
bogactw i umieli z radością na
nie odpowiadać...
św. Jan Paweł II
Nawet nasze braki, ograni-
czenia i słabości winny pro-
wadzić do Serca Jezusa. (...)
Serce Jezusa zaprasza nas do
wyjścia z siebie, porzucenia
naszych ludzkich zabezpie-
czeń po to, aby Jemu ufać
i, naśladując Go, czynić z
siebie dar bezgranicznej
miłości.
Benedykt XVI
Zamawiam broszurę Najświętsze Serce Boże – Przyjdź Królestwo Twoje! (jej koszt to 9 zł za egz.) wraz z tarczą i wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Copyright© by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
WWW.PIOTRSKARGA.PL